ffôn: 029 2019 0260

Pam gweithredu ar newid yn yr hinsawdd?

Newid yn yr hinsawdd a byw yn fwy gynaliadwy

Pam bod angen siarad amdano?

Mae’r gwyddoniaeth yn glir. Mae newid yn yr hinsawdd yn ‘real’, ac mae e’n digwydd ‘nawr. Mae newid yn yr hinsawdd yn hawlio gweithredu unionsyth ac uchelgeisiol er mwyn osgoi yr effeithiau gwaethaf ar bobl ac ar fywyd gwyllt ar draws y byd.

Beth sy’ a hyn i wneud a fi?

Mae ein rhywogaeth yn wynebu’r sialens amgylcheddol fwyaf erioed. Dim ots beth ry’ ni’n angerddol yn ei gylch, fe fydd rhywbeth sy’n annwyl i ni yn gael ei effeithio gan yr hinsawdd… gan gyfri ein teuluoedd ein hunain, nawr ac am genedlaethau i ddod. Mae’r modd ry’ ni’n byw ein bywyd yn cael effaith ar y byd o’n cwmpas- sut ry’ ni’n teithio, beth ry’ ni’n bwyta, sut ry’ ni’n gwresogi ein cartrefi a beth ry’n ei brynu ac ati…

Beth sy’n digwydd? Beth yw’r ffeithiau?

Ry’ ni’n gwybod fod y planed wedi twymo ar gyfartaledd o bron 1°c dros y ganrif ddiwethaf, yn fwy na dim oherwydd llosgi tanwydd ffosil a rhyddhau’r nwyon niweidiol i mewn i’r atmosffer mewn symiau anferthol.

Os ydym am osgoi effeithiau gwaethaf newid yn yr hinsawdd, mae yna gytundeb fyd-eang fod angen cadw’r codiad mewn tymheredd yn is na 2°c o’i gymharu a’r cyfnod cyn-ddiwydiannol, gyda’r uchelgais i’w gadw yn is na 1.5°.  Serch hynny, ar hyn o bryd, mae asesiadau yn awgrymu ein bod ar ein ffordd i godiad mewn tymheredd o 4°c neu uwch. (WWF)

Mae nifer o’r rywogaethau sy’ dan fygythiad yn byw yn yr ardaloedd hynny lle bydd y fwyaf o effaith. Hefyd mae newid yn yr hinsawdd yn digwydd yn rhy gyflym i nifer o rywogaethau addasu.

Beth alla’ i ei wneud amdano?

Llawer o bethau!  Gallwch weithredu fel unigolyn, fel teulu neu ar lefel ehangach gydag aelodau eraill o’ch gymuned. Gallwch:

Defnyddio’ch llais i siarad am y pwnc wrth eraill

Deallwch am benderfyniadau a chynlluniau lleol a sut byddant yn effeithio ar eich ardal.

Dewiswch yn ddoeth wrth deithio – defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn fwy aml, seiclwch, cerddwch, rhannwch gar, prynwch gar sy’n llai llygreddol…

Bwytewch yn gynaliadwy- bwyd lleol, ffres, tyfwch fwyd eich hun, organig ac yn rhydd o gemegion, symydwch i ffwrdd o ddiet sy’n uchel mewn cig…

Lleihewch eich gwastraff- ail-ddefnyddiwch, atgyweiriwch, rhowch i rhywun arall, uwchgylchwch…  neu peidiwch a’i phrynu yn y lle cyntaf..

Byddwch yn ddewisol ac yn ddoeth dros beth r’y chi’n ei brynu – e.e. moesol, ddi-blastig, masnach deg, wedi’i ailgylchu..