ffôn: 029 2019 0260

Polisi Preifatrwydd

Mae Adfywio Cymru yn casglu ac yn rheoli data defnyddwyr yn dilyn y Polisi Preifatrwydd canlynol.

Data Casglir

Rydym yn casglu’r wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu yn uniongyrchol i ni. Er esiampl, rydym yn casglu gwybodaeth pan fyddech chi’n creu cyfrif, yn tanysgrifio, cyfranogi mewn unrhyw nodwedd ryngweithiol o’n gwasanaethau, yn llenwi ffurflen, ymofyn cefnogaeth cwsmer neu yn cyfathrebu gyda ni fel arall. Mae’r math o wybodaeth byddem yn casglu yn gallu cynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, gwybodaeth cerdyn credyd a gwybodaeth gyswllt neu adnabod fel arall rydych chi’n dewis ei rannu.

Rydym yn casglu data anhysbys gan bob ymwelydd i’r wefan i fonitro traffig a thrwsio unrhyw namau. Er esiampl, rydym yn casglu gwybodaeth fel ceisiadau gwe, y data sydd yn cael ei gyflwyno fel ymateb i’r fath geisiadau, cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd, math o borwr, iaith y porwr, a stamp amser ar gyfer y cais.

Rydym hefyd yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau i gasglu gwybodaeth, gallai hyn gynnwys gyrru cwcis i’ch cyfrifiadur.

Defnyddio’r Data

Dim ond er mwyn darparu gwasanaethau Adfywio Cymru neu i gyfathrebu gyda chi am y wefan neu’r gwasanaethau byddem yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol.

Rydym yn defnyddio technegau safonol y diwydiant i amddiffyn yn erbyn mynediad heb ei awdurdodi i’r data rydym yn ei gadw amdanoch chi, gan gynnwys gwybodaeth bersonol.  Nid ydym yn rhannu gwybodaeth bersonol rydych chi wedi’i ddarparu heb eich caniatâd, onid:

  • Bod gwneud hynny’n briodol i gyflawni eich cais;
  • Rydym yn credu bod angen hyn i orfodi ein cytundebau cyfreithiol neu os oes gofyn cyfreithiol;
  • Rydym yn credu bod angen hyn i ganfod, atal neu fynd i’r afael ar dwyll, diogelwch neu faterion technegol; neu
  • Fel arall, amddiffyn eiddo deallusol a hawliau cyfreithiol ein hunain, neu eraill.

 

Ble mae data yn cael ei gadw

Rydym yn cadw eich data ar weinyddwyr diogel yn y DU.

Rhannu Data

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti. Mae data cyfanredol, dienw yn cael ei drosglwyddo’n gyfnodol i wasanaethau allanol er mwyn helpu ni i wella’r Wefan a’r gwasanaeth.

Efallai byddem yn caniatáu i drydydd parti ddarparu gwasanaethau dadansoddi data. Mae posib bydd y trydydd parti yma yn defnyddio cwcis, tag picsel neu dechnolegau fel arall i gasglu gwybodaeth am eich defnydd o’r gwasanaethau a gwefannau eraill, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, porwr gwe, tudalennau edrychwyd arnynt, amser treuliwyd ar y tudalennau, y dolenni cliciwyd arnynt a gwybodaeth trosiad.

Rydym yn defnyddio botymau cymdeithasol hefyd, sydd yn cael eu darparu gan wasanaethau fel Twitter, Google+, LinkedIn a Facebook. Eich dewis chi yn gyfan gwbl ydy defnyddio’r gwasanaethau trydydd parti yma. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd ac/neu ymarferion y gwasanaethau trydydd parti yma, a chi sydd yn gyfrifol am ddarllen a deall  polisïau preifatrwydd y gwasanaethau trydydd parti yma.

Diogelwch

Rydym yn cymryd camau rhesymol i amddiffyn colled, camddefnydd a mynediad, datgeliad, newid neu ddinistrio gwybodaeth ganfyddadwy bersonol. Ond, fe ddylech chi gadw mewn meddwl nad oes yr un trosglwyddiad Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel nac yn rhydd o gamgymeriadau byth. Yn enwedig, efallai nad yw e-byst sydd yn cael eu gyrru i neu o’r gwefannau yn ddiogel.

Eich Hawliau

Mae gennych chi hawl i ddarganfod pa wybodaeth rydym yn ei gadw arnoch chi, a gofyn i ni beidio defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei gasglu.

Os ydych chi wedi cofrestru am hysbysiadau e-bost, gallech chi dad-danysgrifio neu newid eich gosodiadau ar unrhyw amser wrth glicio ar y ddolen ‘dad-danysgrifio’ sydd yn ymddangos ar bob e-bost.

Google Analytics

Mae Adfywio Cymru yn defnyddio gwasanaeth dadansoddi gwybodaeth ar y we Google Analytics, sydd yn cael ei ddarparu gan Google Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso’ch defnydd o’n gwefan a chreu adroddiadau gweithgareddau ar y wefan.

Mae Google yn storio’r wybodaeth sydd yn cael ei gasglu gan y cwci ar ei weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau. Efallai bydd Google yn trosglwyddo’r wybodaeth yma i drydydd parti pan fydd angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Nid fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall sydd yn cael ei gadw gan Google. Wrth ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n caniatáu i Google brosesu’r data yma amdanoch chi yn y modd a’r amcanion gosodir uchod.

SUT I WRTHOD NEU DDILEU’R CWCI YMA

Cysylltiadau i wefannau eraill

Mae adfywiocymru.org.uk yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill.

Dim ond ar gyfer adfywiocymru.org.uk mae’r polisi preifatrwydd hwn yn gymwys, ac nid yw’n ddilys ar gyfer unrhyw wasanaeth neu drafodion eraill rydym yn cysylltu iddynt. Mae gan y gwasanaethau hyn delerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd eu hunain.

Dilyn cyswllt i wefan arall

Os ydych chi’n symud ymlaen i wefan arall o’r wefan hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno i ddarganfod sut maent yn ymdrin â’ch gwybodaeth.

Dilyn cyswllt i adfywiocymru.org.uk o wefan arall

Os ydych chi’n dod at adfywiocymru.org.uk o wefan arall, efallai byddem yn derbyn gwybodaeth gan y wefan arall. Nid ydym yn casglu nac yn cadw’r data yma. Efallai byddem yn defnyddio’r data yma ar gyfer amcanion dadansoddol. Fe ddylech chi ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohono i ddarganfod mwy am hyn.

Newid i’r Polisi Preifatrwydd

Mae posib y bydd y Polisi Preifatrwydd hwn yn cael ei newid o bryd i’w gilydd. Mae’r defnydd o wybodaeth sydd yn cael ei gasglu ar hyn o bryd yn destun i’r Polisi Preifatrwydd sydd yn gweithredu yn y cyfnod mae’r fath wybodaeth yn cael ei ddefnyddio.

Cedwir pob hawl i wneud newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw amser.